Łódź zamiast auta dla Policji, oświatowa "cofka" do ośmiu lat, wniosek do premier Szydło i dużo światła na ulice

 (link otworzy duże zdjęcie)

W środę, 29 listopada, Rada Miejska w Węgorzewie odbyła 41. sesję w tej kadencji. Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

W porządku obrad pierwotnie znalazło się ich trzynaście, dodatkowo, na wniosek przewodniczącego rady Tomasza Wierzchowskiego, dołączono jeszcze jedną, na mocy której węgorzewscy radni wystąpią do premierki Beaty Szydło z apelem o jak najszybsze uruchomienie środków z programu Polska-Rosja 2014-2020.

Przypomnijmy, że w ramach tego programu gmina Węgorzewo miała ubiegać się o fundusze na budowę kanalizacji sanitarnej w Węgielsztynie i Janówku oraz nowego domu kultury w Węgorzewie. Nieuruchomienie środków z Polska-Rosja może skutkować odesłaniem unijnych pieniędzy do Brukseli, a wniosek do szefowej kancelarii rady ministrów kierujemy solidarnie z innymi samorządami naszego regionu. Alternatywą (korzystniejszą) dla budowy nowej siedziby WCK być może okaże się aktualny Regionalny Program Operacyjny

W sesji udział wzięło 14 radnych (nieobecny Dariusz Wasilewski), a do chwili głosowania frekwencja uszczupliła się jeszcze o Jacka Sobczaka.

Jednogłośnie podjęto uchwałę przejęcia przez gminę Węgorzewo zadania utrzymania zimowego części dróg powiatowych.

− Chodzi o zdroworozsądkowe i ekonomiczne rozdysponowanie sił, dzięki któremu zarządcy nie wejdą sobie "w paradę", szczególnie w miejscach, gdzie sieć dróg gminnych przecina jedna droga powiatowa − wyjaśnia burmistrz Węgorzewa Krzysztof Piwowarczyk.

Także 13 głosami "za" radni przyjęli:

  • program współpracy gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. (uchwalenie programu jak co roku poprzedziły konsultacje społeczne. Przedstawiciele węgorzewskich NGO-sów zgodnie zaakceptowali dotychczasowe zasady współdziałania z samorządem),
  • decyzję o podziale sołectwa Kamionek Wielki na dwa mniejsze − Kamionek Wielki i Sztynort Mały (sołecką "secesję", jak każdą podobną, opiniowali mieszkańcy gminy podczas konsultacji społecznych),
  • uchwałę o zbyciu nieruchomości w Stawkach (kolejny ruch uzgodniony ze społecznością lokalną w drodze konsultacji − zgodnie z procedurą obowiązującą przy sprzedaży parceli na uzupełnienie innej),
  • zmiany w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Chodzi o 5 tys. zł przesunięte z portfela komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych na organizację zajęć pozalekcyjnych (służących temu samemu celowi),
  • zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (dokument taki co roku przygotowują gminne ośrodki pomocy społecznej, reguluje on m.in. zasady płatności za pobyt w noclegowniach),
  • przesunięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2017-2020 i, w związku z tym, zmianę w budżecie gminy − chodzi o środki wcześniej zabezpieczone na zakup samochodu dla policji w Węgorzewie (który nie doszedł do skutku). Zamiast udzielenia dotacji gmina zakupi na własność (zadanie inwestycyjne) łódź z silnikiem − sprzęt trafi "na służbę" do Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie i z pewnością przyda się nie mniej niż auto.

12 głosami "za", przy jednym wstrzymującym się przewodniczącego RM Tomasza Wierzchowskiego Rada Miejska w Węgorzewie podjęła uchwały przekształcające nasze podstawówki i zespoły szkół ("Jedynka" i "Dwójka" w Węgorzewie, SP w Perłach i Węgielsztynie, ZS w Radziejach) w ośmioletnie szkoły podstawowe. Wyjaśnijmy, że zmiany te (podjęcie uchwał w tej sprawie obowiązkowe do końca listopada) są proceduralną konsekwencją wcześniejszych aktów prawnych, które na samorządach wymusiła wprowadzona w Polsce reforma systemu oświaty.

Temat oświaty znalazł się także w porządku listopadowej sesji wśród przygotowanych informacji.

− Póki co wątkiem numer jeden jest reforma. Zmiany odbiły się rykoszetem na nauczycielach, którzy − wszyscy o tym wiemy − dla uzupełnienia etatów muszą wędrować między placówkami − mówiła przewodnicząca komisji spraw społecznych, radna Olga Jasionowska przy punkcie: ocena funkcjonowania systemu oświaty na terenie gminy Węgorzewo. − Ale dopiero kolejne lata pokażą, jakie jest zagrożenie zwolnieniami i jaką faktycznie mamy sytuację w oświacie.

Radni 29 listopada podsumowali także współpracę gminy Węgorzewo z innymi samorządami oraz związkami  międzygminnymi i stowarzyszeniami oraz poinformowali o rozstrzygnięciu konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych (na stypendia naukowe, sportowe, socjalne i zdrowotne w tym roku gmina Węgorzewo przeznaczyła 36,5 tys. zł).

Na koniec nieco światła na węgorzewskie ulice, na których doszło ostatnio do kilku potrąceń (temat zasygnalizowany w wystąpieniu burmistrza Krzysztofa Piwowarczyka, a wśród zapytań także przez radnych Zbigniewa Kozłowskiego i Grzegorza Pykałę).
Już w 2016 roku gmina Węgorzewo zleciła przeprowadzenie audytu oświetlenia dróg. W oparciu o wyniki audytu samorząd przymierza się do kompleksowej modernizacji instalacji oświetleniowej w 2018 r. (audyt i planowana wymiana na terenie całej gminy). Niezależnie od tego (i bez względu na rozkład odpowiedzialności między zarządcą drogi a samorządem gminnym) w przyszłym roku zostaną doświetlone cztery najbardziej newralgiczne przejścia dla pieszych na ulicy Zamkowej w Węgorzewie (droga krajowa) − vis a vis Teatralnej (jako pierwsze, na wniosek Pykały), przy Rossmannie, naprzeciwko banku BGŻ i przy Karczmie.

Przypomnijmy, że 150 tys. zł na doświetlenie ulic węgorzewscy radni miejscy zabezpieczyli już w ubiegłym roku w uchwale budżetowej. W 2017 r. trwało przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Wcześniej, także w ramach budżetu gminy Węgorzewo, zbudowane zostało (wraz z nowoczesnym oświetleniem) przejście dla pieszych na krajówce w Ogonkach.


Kolejna sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie odbędzie się 22 grudnia, w jej porządku głosowanie nad budżetem gminy Węgorzewo na 2018 r. i planem pracy rady. Zapraszamy 

Uchwały z porządku obrad: w wiadomości powiązanej (poniżej tego postu)

Przyjęte 29 listopada uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniami do wglądu w biurze rady w urzędzie miejskim w Węgorzewie (pok. nr 54, II piętro). Tel.: 87 427 54 54; e-mail: rada@wegorzewo.pl

 

(as/BP)
Fot. Anna Styrańczak (BP/UM)

Opublikowano: 30 listopada 2017 09:57

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 1057

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl