Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej Bonus Pastor, na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,LETNIA KOLONIA WYPOCZYNKOWA”, wnioskowana kwota wynosi 1 650 zł.

Uznając celowość realizacji ww. zadania zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, oraz na stronie internetowej www.wegorzewo.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31.05.2017 r. na piśmie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub pocztą elektroniczną: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl

 

Opublikowano: 24 maja 2017 15:11

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Załącznik "Oferta" [8.93 MB]

Wyświetleń: 171

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl