Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), Uchwały Nr XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia 2017) Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Węgorzewo, oraz art. 27 uat.2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, ogłasza konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej w zakresie:

                   I.            Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych

1.    Zadanie z zakresu – "Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie"
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 50 000 zł.

2.      Cel publiczny realizowany w zakresie w/w zadania:

1)      poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2)      osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3)      poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo
w aktywnym stylu życia;

4)      promocja sportu i aktywnego stylu życia;

5)      umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Węgorzewa.

3.      Środki przeznaczone na realizacje zadania w roku 2017 wskazane w pkt. 1 mogą ulec zmianie
w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizacje zadania przez organizacje pozarządowe z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

                II.            Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy

1.      Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są kluby sportowe działające na terenie gminy Węgorzewo, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

2.      Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1)      realizuje cel publiczny wskazany w punkcie I ppkt 2 niniejszego ogłoszenia uchwały;

2)      angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miejskim przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Węgorzewa;

3)      promuje wizerunek Węgorzewa, jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;

4)      bierze udział w rozgrywkach lub zawodach prowadzonych przez Polski Związek Sportowy
w danej dyscyplinie sportowej;

5)      zapewni udział środków własnych na realizację w wysokości minimum 30% kosztów zadania.

3.      Dotacja, o której mowa w ppkt 2 może być przeznaczona na:

1)      realizację programów szkolenia sportowego,

2)      zakup sprzętu sportowego,

3)      pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4)      pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5)      wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

4.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2017 roku do godz. 14:00 oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) listownie (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres tut. Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo lub osobiście w sekretariacie tutejszego Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dotację w zakresie – (tytuł zadania)”. Wzory druków ofert dostępne są na stronie internetowej bip.wegorzewo.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

5.      Do oferty należy dołączyć:

a)      kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

b)     pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

c)       statut klubu.

6.      Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

7.      Oferta wspólna wskazuje:

a)      jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

b)      sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt. 3, wobec organu administracji publicznej.

8.      Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizacje zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

9.      Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

10.   Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletnie i prawidłowo wypełnione.

11.  W przypadku stwierdzenia przez Zespół braków formalnych (usuwalnych) oferty, Zespół Opiniujący wzywa oferenta do ich uzupełnienia w terminie 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

12.  Złożenie oferty na udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

13.  Burmistrz Węgorzewa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

a)      rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b)      zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

14.  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

15.  Zadanie winno być zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku.

                    III.     Kryteria i tryb wyboru oferty

1.      Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

1)      merytoryczne:

a)      rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania oraz grupy adresatów

b)      rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań
w zakresie realizacji zadania

c)      możliwość i jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których kluby sportowe działające na terenie gminy Węgorzewo będą realizować cele publiczne w ramach zadania;

d)     ilość członków klubu

e)      ilość godzin zajęć (treningów) z młodzieżą przygotowujących zawodnika – drużynę do uczestnictwa  w rywalizacji

f)       zakres działalności klubu – tj. dyscyplin sportowych

g)      liczbę zaplanowanych do realizacji zawodów w danym roku, oraz liczbę uczestnictw
w zawodach na postawie ustawy o sporcie

h)      liczbę rozgrywek i zawodów prowadzonych w danej dyscyplinie sportowej, w których organizacja bierze udział

i)        cykliczność prowadzonych zajęć

j)        liczbę uczestników zadania do 20, od 21 do 50, od 51 do 100, ponad 100

k)      liczbę widzów (zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej) od 100
do 500, ponad 500.

2) finansowe:

a)      kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

b)      zapewni wkład własny na realizację w wysokości minimum 30% kosztów zadania;

3) organizacyjne:

a)      planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

b)      analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

c)      ocenę realizacji podobnych projektów ew. liczbę wcześniejszych edycji projektów, liczbę adresatów zadań, rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowych z budżetu samorządu gminy.

2.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2017 r. o godz. 12:00 w Sali narad (II piętro) Urzędu Miejskiego.

3.      Złożone, kompletne oferty zostaną przekazane do zaopiniowania Zespołowi opiniującemu.

4.      Zespół opiniujący opiniuje oferty i przedstawia Burmistrzowi Węgorzewa propozycje do przyznania dotacji.

5.      Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Węgorzewa w terminie do 30 dni od daty otwarcia ofert. W przypadku dużej ilości ofert podlegających uzupełnieniu termin ten może zostać przedłużony.

6.      Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowie udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7.      Wyniki konkursu przestawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzewie
i na stronie internetowej BIP.

                    IV.     Warunki Realizacji zadania publicznego

1.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Węgorzewo, a oferentem, którego oferta została wybrana.

2.      Oferent zobowiązany jest do:

a)      zaktualizowania opisu działań, harmonogramu i kosztorysu – w przypadku przyznania dotacji
w wysokości innej niż wnioskowana,

b)      sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową,

3.      W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

                  V.          Informacja o zrealizowanych przez Burmistrza Węgorzewa zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji za rok budżetowy 2016

1.      Zadanie z zakresu – Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie: zrealizowano zadania na kwotę 164 943 zł

                  VI.          Postanowienia końcowe

1.      Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

a)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;

b)      dostarczenia na wezwanie Burmistrza Węgorzewa oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

c)      przedłożenia zatwierdzonego sprawozdania, gdy w 2016 roku podmiot, oferent zgodnie z umową realizował zadanie publiczne zlecone przez Gminę Węgorzewo na podstawie umowy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.  j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.)

2.      Środki przeznaczone na realizację zadań w roku 2017 wskazane w rozdziale I w pkt. 1 mogą ulec zmianie w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza, Zespołu Opiniującego lub zostanie podjęta decyzja o wsparciu części zadania lub poszczególnych pozycji z kosztorysu.

 

Opublikowano: 21 czerwca 2017 14:46

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 161

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl