Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego w 2017 roku w następującej dziedzinie:

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych
     

1.        Zadanie z zakresu – "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w budżecie na rok 2017wynosi 13 025 zł

2.        Zlecanie realizacji w/w zadania publicznego może mieć formę:

a)      powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

b)      wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3.        Środki przeznaczone na realizację zadania wskazane w pkt. 1mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizacje zadania przez organizacje pozarządowe z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
  

II. Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizację pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3.


1.        Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2017 roku do godz. 14:00 oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) listownie (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres tut. Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo lub osobiście w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dotację w zakresie   – tytuł zadania (własnego)"
Wzory druków ofert dostępne są na stronie internetowej bip.wegorzewo.pl w zakładce "Organizacje Pozarządowe”

2.        Do oferty należy dołączyć:

a)    kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

b)   pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę lub
umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie
z rejestrem).

3.         Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć ofertę  wspólną.

4.        Oferta wspólna wskazuje:

a)        jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

b)         sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 3, wobec organu administracji publicznej.

5.        Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizacje zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

6.        Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

7.        Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletnie i prawidłowo wypełnione i zaadresowane.

8.        W przypadku stwierdzenia przez Zespół braków formalnych (usuwalnych) oferty, Zespół Opiniujący może wezwać oferenta do ich uzupełnienia, w terminie 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty

9.        Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10.    Burmistrz Węgorzewa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

a)    rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b)   zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

11.    Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny,
przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

12.     Zadanie winno być zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku.

 

III. Kryteria i tryb wyboru oferty

 

1.      Przyjmuję się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

1)        merytoryczne:
- rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania oraz grupy adresatów

- rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie

  realizacji zadania

- możliwość i jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja

  pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne. Realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem następujących oczekiwań dotyczących poszczególnych zadań:

a)   Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku
(oferta wypoczynku, warunki bytowe, rodzaj prowadzonych zajęć)

2)        finansowe:

a)    kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

b)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

3)         organizacyjne:

a)      planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

b)       analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

c)       ocena realizacji podobnych projektów ew. liczba wcześniejszych edycji projektów, liczba
 adresatów zadania rzetelności i terminowości wykonania i rozliczania innych zadań finansowych z budżetu samorządu gminy.

2.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w Sali narad (II piętro) Urzędu Miejskiego.

3.      Złożone, oferty zostaną przekazane do zaopiniowania Zespołowi opiniującemu.

4.      Zespół opiniujący opiniuje oferty i przedstawia Burmistrzowi Węgorzewa propozycje do przyznania dotacji.

5.      Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Węgorzewa do 30 dni od daty otwarcia oferty. W przypadku dużej ilości ofert, oferty podlegających uzupełnieniu termin ten może zostać przedłużony.

6.      Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowie udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuj od nich odwołanie.

7.      Wyniki konkursu przestawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, i na stronie internetowej BIP.

 

IV. Warunki Realizacji zadania publicznego

 

1.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Węgorzewo, a oferentem, którego oferta została wybrana..

2.       Oferent zobowiązany jest do:

a)      zaktualizowania opisu działań, harmonogramu i kosztorysu – w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

b)      sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.

3.      W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przez datą zawarcia umowy.

 

V. Informacja o zrealizowanych przez Burmistrza Węgorzewa zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji za rok budżetowy 2016.

 

1.      Zadanie z zakresu – Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku
Kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła: 14.100 zł

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1.      Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

a)wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;

b)       dostarczenia na wezwanie Burmistrza Węgorzewa oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

c)      przedłożenia zatwierdzonego sprawozdania, gdy w 2016 roku podmiot, oferent zgodnie
z umową realizował zadanie publiczne zlecone przez Gminę Węgorzewo na podstawie umowy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.)

2.      Środki przeznaczone na realizacjęzadaniaw roku 2017 wskazane w rozdziale I w pkt. 1 mogąulec zmianie w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza, Zespołu Opiniującego lub zostanie podjęta decyzja o wsparciu części zadania lub poszczególnych pozycji z kosztorysu.

Opublikowano: 21 czerwca 2017 14:50

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 204

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl