2017-01-10 Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność działki w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność działki nr geod. 451/16, położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia. W przetargu mogą brać udział wieczyści użytkownicy sąsiadującej działki gruntu oznaczonej nr geod. 452/12. Ograniczenie wynika z tego, iż zbywana działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę sąsiednią, oznaczoną nr geod. 452/12.

 • Opis nieruchomości Niezabudowana działka gruntu. We fragmencie działki, przy granicy z sąsiadującą działką nr geod. 452/12, przebiega podziemna linia elektryczna wraz z usytuowanym słupem latarni oświetleniowej. Zbywana działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę sąsiednią, oznaczoną nr geod. 452/12.
 • Nr geod. i powierzchnia 451/16 o powierzchni 0,0118ha
 • Nr księgi wieczystej OL2G/00009362/0
 • Cena wywoławcza netto 4.150,00zł
 • Wysokość wadium 700,00zł
 • Postąpienie minimum 50,00zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 16.02.2017r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, pokój nr 19.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 13.02.2017r. w kasie Urzędu Miejskiego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00) lub wpłacone na konto Urzędu: PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749
  w taki sposób aby do dnia 13.02.2017r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu (dowód wniesienia wadium należy dołączyć do zgłoszenia uczestnictwa).
 3. Wyznacza się termin złożenia zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 13.02.2017r. do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (odpowiedni druk do pobrania w pok. nr 19 lub jako załącznik do niniejszego ogłoszenia na stronie http://bip.wegorzewo.pl - zakładka przetargi, rok 2017). Zgłoszenie może być przesłane również listownie w taki sposób aby do dnia 13.02.2017 r. do godz. 15:30 wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.
  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniu 14.02.2017 r.
 4. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 5. Teren zbywanej działki objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „WĘGORZEWO-ZACHÓD” (Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 czerwca 2011 r.) i oznaczony jest konturem PU.04 – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej. Z uwagi na złożone warunki wodno-gruntowe na terenie elementarnym oznaczonym symbolem PU.04 przed realizacją inwestycji należy wykonać badania geotechniczne gruntu. Wg ewidencji gruntów teren oznaczony jest jako użytek RIVa.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 7. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
 9. Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 i art. 146a pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 710 ze zm.), do wylicytowanej ceny sprzedaży powyższej działki dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
 10. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 11. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2016r., poz. 1061 ze zm.).
 12. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 lub 18 telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.
 13. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Opublikowano: 11 stycznia 2017 10:26

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Załącznik "Druk oferty" [28.5 KB]

Wyświetleń: 421

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl