2017-01-18 Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo, krajowy numer identyfikacyjny 79067130800000, ul. ul. Zamkowa  3, 11600   Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 275 400, e-mail inwestycje@wegorzewo.pl, faks 874 275 401.
Adres strony internetowej (URL): www.wegorzewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.wegorzewo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.wegorzewo.pl, http://bip.wegorzewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1020), osobiście lub za pośrednictwem posłańców.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1020), osobiście lub za pośrednictwem posłańców.
Adres:
Urząd Miejski w Węgorzewie, 11 - 600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo.
Numer referencyjny: IPP.271.16.5.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących konserwacji oraz usuwanie awarii polegających na wykonaniu prac pokrywczych, stolarskich, ciesielskich, murarsko-tynkarskich, malarskich, szklarskich, zduńskich, sanitarnych, elektrycznych, gazowych, itp. w zasobach mieszkaniowych i użytkowych Gminy Węgorzewo w podziale na branże jako 3 części zamówienia. Okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę), który wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA
4.1.Część I – branża budowlana Zakres usług wykonywanych w branży budowlanej: 1) pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia: - usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia (np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja), - w sytuacji wystąpienia awarii niemożliwej do usunięcia poprzez naprawę – wymiana, - przebudowa pieców kaflowych, - usuwanie z połaci dachowej śniegu i lodu, - inne czynności wykonywane na Zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii w zakresie robót budowlanych. 2) wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.: - naprawa miejscowo uszkodzonych tynków, uzupełnianie powłok malarskich na ścianach i sufitach,  naprawa ubytków w ścianach, stropach, podłogach i posadzkach, uzupełnianie i naprawa izolacji cieplnych i zabezpieczeń przeciwwilgociowych, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, w tym: szklenie, wymiana okuć i elementów konstrukcyjnych stolarki, naprawa zawiasów, samozamykaczy, zamków i klamek, zabezpieczenie budynków na okres zimowy, uszczelnianie pokrycia dachu, drobne naprawy obróbek blacharskich, opierzeń, naprawa czyszczenie rynien, rur spustowych, kolan, rewizji, uzupełnienia i przemurowania kominów, gzymsów i murów ogniowych, naprawa i wymiana rur wywiewnych i kanalizacyjnych na dachu, usuwanie śniegu i lodu z dachów zagrażających bezpieczeństwu w okresie zimowym. W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 500,00 zł przed przystąpieniem do jej usunięcia należy powiadomić Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji dopuszczalny przez Zamawiającego przy usuwaniu awarii nie większy niż 3 h.
4.2.Część II – branża sanitarna Zakres usług wykonywanych w branży sanitarnej. 1) pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia: - usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia (np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja), - zabezpieczenie przecieków instalacji – wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowych przez zamknięcie zaworów odcinających oraz ewentualne założenie opaski zaciskowej (bez wymiany odcinków rur) - za wyjątkiem braku możliwości dostępu do mieszkania, - naprawa uszkodzonych zaworów podpionowych w głównych pionach i poziomach przez wymianę głowic lub uszczelek, - przeczyszczenie i udrożnienie przewodów kanalizacyjnych w głównych pionach oraz poziomach, - zabezpieczenie niesprawnych urządzeń gazowych i nieszczelności instalacji gazowej w budynku przez zamknięcie dopływu gazu oraz w razie potrzeby powiadomienie Pogotowia Gazowego, - inne naprawy lub wymiany o charakterze awaryjnym usuwane będą po uzgodnieniu z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w ramach oddzielnego zlecenia, - podejmowanie działań i dyspozycji, w przypadku awarii lub uszkodzeń przekraczających możliwości wykonawcze, przez uruchomienie innych służb lub wykonawców z powiadomieniem Zamawiającego o sytuacji. 2) wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.:
I. Przy instalacji centralnego ogrzewania: odpowietrzanie grzejników i instalacji, sprawdzanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania, płukanie instalacji centralnego ogrzewania, sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów.
II. Przy instalacji gazowej: sprawdzanie stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach, potwierdzanie sprawności instalacji i urządzeń na protokole, wykonywanie próby szczelności instalacji i urządzeń, sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów, montaż stelaży pod gazomierz.
III. Przy instalacji wodno-kanalizacyjnej: sprawdzanie stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach i lokalach,  sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów, czyszczenie i udrażnianie instalacji, zabezpieczenie instalacji w budynku na okres zimowy. W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 500,00 zł należy przed przystąpieniem do jej usunięcia powiadomić Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji dopuszczalny przez Zamawiającego przy usuwaniu awarii nie większy niż 3 h.
4.3.Część III – branża elektryczna Zakres usług wykonywanych w branży elektrycznej: 1) pełnienie pogotowia technicznego w zakresie branży elektrycznej oraz niezwłoczne usuwanie awarii i ich skutków stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia: lokalizowanie uszkodzeń, zakłóceń w pracy instalacji elektrycznych i ich niezwłoczne usuwanie, zgłaszanie dla Zakładu Energetycznego braku w dostawie energii elektrycznej do obiektów, zabezpieczenie ciągłości dostawy energii elektrycznej do budynków, lokali. podejmowanie działań i dyspozycji w przypadku awarii lub uszkodzeń przekraczających możliwości wykonawcze uruchomienie innych służb lub wykonawców z powiadomieniem Zamawiającego o sytuacji. 2) wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.: wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, świetlówek, żarówek, wkładek topikowych, gniazd bezpiecznikowych, wyłączników instalacyjnych, osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda, łączniki, itp.), naprawa osprzętu elektroinstalacyjnego,  nadzór i konserwacja tablic rozdzielczych i licznikowych (sprawdzenie stanu technicznego WLZ, oznakowanie przewodów, urządzeń, konserwacja styków), naprawa uszkodzonych instalacji odgromowych budynków, niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o stwierdzeniu faktu pobierania energii elektrycznej poza licznikiem lokalowym, niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o pobieraniu energii elektrycznej z instalacji wspólnej budynku przez lokatorów, sprawdzanie urządzeń instalacyjnych (takich jak wyłączniki różnicowo-prądowe, systemy oświetlenia awaryjnego, wyłączniki główne prądu, wyłączniki przeciwpożarowe, itp.) zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych, segregacja zużytych świetlówek, lamp i sprzętu elektroenergetycznego podlegających utylizacji, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy poszczególnych instalacji elektrycznych i urządzeń, sporządzanie protokołów konieczności wymiany instalacji elektrycznej,  wymiana uszkodzonego (lub skradzionego) osprzętu elektroinstalacyjnego oraz oświetleniowego, wymiana uszkodzonych przewodów instalacji elektrycznej, naprawa instalacji anten zbiorczych. W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 500,00 zł należy przed przystąpieniem do jej usunięcia powiadomić Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji dopuszczalny przez Zamawiającego przy usuwaniu awarii nie większy niż 3 h. 5. Warunki realizacji robót: 5.1. Roboty prowadzone będą na podstawie zgłoszenia poszczególnych robót budowlanych i pisemnego zlecenia Wykonawcy. 5.2. Wykonawca nie może przekroczyć 3 % wskaźnika kosztów zakupu od materiałów przy sporządzaniu kosztorysów powykonawczych za wykonane roboty konserwacyjne. 5.3. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za: a) prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 ). b) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.672 ze zm.). 5.4. Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy w przedmiocie zamówienia należy: a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze, b) opracowanie i zatwierdzenie projektu obsługi komunikacyjnej budowy, jeśli zorganizowany plac budowy wkroczy na tereny podległe odpowiednim zarządom dróg, c) budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy, d) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, e) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, f) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac, g) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy), h) prowadzenie robót w sposób bezpieczny, i) uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów, j) wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów, k) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót, l) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 5.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ponadto: a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, c) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, d) oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta, e) wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. 5.6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego i niezwłocznego usuwania przez wykonawcę awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. 5.7. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. 5.8. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 5.9. Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy,wymaga akceptacji użytkownika oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 5.10. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 5.11. Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych - np. zasilenie placu budowy, rurociąg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością wykonawcy. Kalkulując cenę oferty należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy. 5.12. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

II.5) Główny kod CPV: 71315000-9
Dodatkowe kody CPV:50000000-5, 50700000-2, 50800000-3,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Zamówienie polegałoby na wykonaniu podobnych robót z danej branży jak w zamówieniu podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum: - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem prace budowlane, remontowe i wykończeniowe o wartości min. 100 tys. zł. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – w przypadku składania oferty w części I zamówienia, - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem prace instalacyjne sanitarne o wartości min. 30 tys. zł. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – w przypadku składania oferty w część II zamówienia, - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem prace instalacyjne elektryczne o wartości min. 20 tys. zł. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – w przypadku składania oferty w część III zamówienia, Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dowody. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełniania warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Oświadczenie wykonawcy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Za aktualne Zamawiający uzna zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące. 2. Aktualne zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Za aktualne Zamawiający uzna zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dowody.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I – 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100), Część II – 800,00 zl. ( słownie: osiemset złotych 00/100), Część III – 600,00 zl. (słownie : sześćset złotych 00/100) . Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 1 rg netto 60.00
Wysokość wskaźnika Kz 20.00
Czas reakcji przy awariach 20.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Opisane szczegółowo w siwz /Rozdział 4-umowa projekt paragraf 13/
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/02/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących konserwacji oraz usuwanie awarii polegających na wykonaniu prac pokrywczych, stolarskich, ciesielskich, murarsko-tynkarskich, malarskich, szklarskich, zduńskich, sanitarnych, elektrycznych, gazowych, itp. w zasobach mieszkaniowych i użytkowych Gminy Węgorzewo w podziale na branże jako 3 części zamówienia. Okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę), który wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 4.1.Część I – branża budowlana Zakres usług wykonywanych w branży budowlanej: 1) pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia: - usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia (np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja), - w sytuacji wystąpienia awarii niemożliwej do usunięcia poprzez naprawę – wymiana, - przebudowa pieców kaflowych, - usuwanie z połaci dachowej śniegu i lodu, - inne czynności wykonywane na Zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii w zakresie robót budowlanych. 2) wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.: - naprawa miejscowo uszkodzonych tynków, uzupełnianie powłok malarskich na ścianach i sufitach, naprawa ubytków w ścianach, stropach, podłogach i posadzkach, uzupełnianie i naprawa izolacji cieplnych i zabezpieczeń przeciwwilgociowych, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, w tym: szklenie, wymiana okuć i elementów konstrukcyjnych stolarki, naprawa zawiasów, samozamykaczy, zamków i klamek, zabezpieczenie budynków na okres zimowy, uszczelnianie pokrycia dachu, drobne naprawy obróbek blacharskich, opierzeń, naprawa czyszczenie rynien, rur spustowych, kolan, rewizji,  uzupełnienia i przemurowania kominów, gzymsów i murów ogniowych, naprawa i wymiana rur wywiewnych i kanalizacyjnych na dachu, usuwanie śniegu i lodu z dachów zagrażających bezpieczeństwu w okresie zimowym. W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 500,00 zł przed przystąpieniem do jej usunięcia należy powiadomić Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji dopuszczalny przez Zamawiającego przy usuwaniu awarii nie większy niż 3 h.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71315000-9, 50000000-5, 50700000-2, 50800000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 1 rg netto 60.00
Wysokość wskaźnika Kz 20.00
Czas reakcji przy awariach 20.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: II    Nazwa: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących konserwacji oraz usuwanie awarii polegających na wykonaniu prac pokrywczych, stolarskich, ciesielskich, murarsko-tynkarskich, malarskich, szklarskich, zduńskich, sanitarnych, elektrycznych, gazowych, itp. w zasobach mieszkaniowych i użytkowych Gminy Węgorzewo w podziale na branże jako 3 części zamówienia. Okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę), który wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4.2.Część II – branża sanitarna Zakres usług wykonywanych w branży sanitarnej. 1) pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia: - usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia (np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja), - zabezpieczenie przecieków instalacji – wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowych przez zamknięcie zaworów odcinających oraz ewentualne założenie opaski zaciskowej (bez wymiany odcinków rur) - za wyjątkiem braku możliwości dostępu do mieszkania, - naprawa uszkodzonych zaworów podpionowych w głównych pionach i poziomach przez wymianę głowic lub uszczelek, - przeczyszczenie i udrożnienie przewodów kanalizacyjnych w głównych pionach oraz poziomach, - zabezpieczenie niesprawnych urządzeń gazowych i nieszczelności instalacji gazowej w budynku przez zamknięcie dopływu gazu oraz w razie potrzeby powiadomienie Pogotowia Gazowego, - inne naprawy lub wymiany o charakterze awaryjnym usuwane będą po uzgodnieniu z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w ramach oddzielnego zlecenia, - podejmowanie działań i dyspozycji, w przypadku awarii lub uszkodzeń przekraczających możliwości wykonawcze, przez uruchomienie innych służb lub wykonawców z powiadomieniem Zamawiającego o sytuacji. 2) wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.: I. Przy instalacji centralnego ogrzewania: odpowietrzanie grzejników i instalacji, sprawdzanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania, płukanie instalacji centralnego ogrzewania,  sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów. II. Przy instalacji gazowej: sprawdzanie stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach, potwierdzanie sprawności instalacji i urządzeń na protokole, wykonywanie próby szczelności instalacji i urządzeń, sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów, montaż stelaży pod gazomierz. III. Przy instalacji wodno-kanalizacyjnej: sprawdzanie stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach i lokalach, sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą uszkodzonych jej elementów, czyszczenie i udrażnianie instalacji, zabezpieczenie instalacji w budynku na okres zimowy. W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 500,00 zł należy przed przystąpieniem do jej usunięcia powiadomić Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji dopuszczalny przez Zamawiającego przy usuwaniu awarii nie większy niż 3 h.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71315000-9, 50000000-5, 50700000-2, 50800000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 1 rg netto 60.00
Wysokość wskaźnika Kz 20.00
Czas reakcji przy awariach 20.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: III    Nazwa: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących konserwacji oraz usuwanie awarii polegających na wykonaniu prac pokrywczych, stolarskich, ciesielskich, murarsko-tynkarskich, malarskich, szklarskich, zduńskich, sanitarnych, elektrycznych, gazowych, itp. w zasobach mieszkaniowych i użytkowych Gminy Węgorzewo w podziale na branże jako 3 części zamówienia. Okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę), który wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4.3.Część III – branża elektryczna Zakres usług wykonywanych w branży elektrycznej: 1) pełnienie pogotowia technicznego w zakresie branży elektrycznej oraz niezwłoczne usuwanie awarii i ich skutków stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia: lokalizowanie uszkodzeń, zakłóceń w pracy instalacji elektrycznych i ich niezwłoczne usuwanie, zgłaszanie dla Zakładu Energetycznego braku w dostawie energii elektrycznej do obiektów, zabezpieczenie ciągłości dostawy energii elektrycznej do budynków, lokali. podejmowanie działań i dyspozycji w przypadku awarii lub uszkodzeń przekraczających możliwości wykonawcze uruchomienie innych służb lub wykonawców z powiadomieniem Zamawiającego o sytuacji. 2) wykonywanie bieżącej konserwacji, w tym m.in.: wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, świetlówek, żarówek, wkładek topikowych, gniazd bezpiecznikowych, wyłączników instalacyjnych, osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda, łączniki, itp.), naprawa osprzętu elektroinstalacyjnego, nadzór i konserwacja tablic rozdzielczych i licznikowych (sprawdzenie stanu technicznego WLZ, oznakowanie przewodów, urządzeń, konserwacja styków), naprawa uszkodzonych instalacji odgromowych budynków, niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o stwierdzeniu faktu pobierania energii elektrycznej poza licznikiem lokalowym, niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o pobieraniu energii elektrycznej z instalacji wspólnej budynku przez lokatorów, sprawdzanie urządzeń instalacyjnych (takich jak wyłączniki różnicowo-prądowe, systemy oświetlenia awaryjnego, wyłączniki główne prądu, wyłączniki przeciwpożarowe, itp.) zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych,segregacja zużytych świetlówek, lamp i sprzętu elektroenergetycznego podlegających utylizacji, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy poszczególnych instalacji elektrycznych i urządzeń, sporządzanie protokołów konieczności wymiany instalacji elektrycznej, wymiana uszkodzonego (lub skradzionego) osprzętu elektroinstalacyjnego oraz oświetleniowego, wymiana uszkodzonych przewodów instalacji elektrycznej, naprawa instalacji anten zbiorczych. W przypadku gdy szacunkowy koszt usunięcia awarii przekroczy wartość 500,00 zł należy przed przystąpieniem do jej usunięcia powiadomić Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji dopuszczalny przez Zamawiającego przy usuwaniu awarii nie większy niż 3 h.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71315000-9, 50000000-5, 50700000-2, 50800000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 1 rg netto 60.00
Wysokość wskaźnika Kz 20.00
Czas reakcji przy awariach 20.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Opublikowano: 18 stycznia 2017 12:13

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami [539.32 KB]

Załącznik "Treść pytań i odpowiedzi do przetargu z dnia 25.01.2016 r.) [571.76 KB]

Załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert" [217.51 KB]

Załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - unieważnienie postępowania" [166.89 KB]

Wyświetleń: 379

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl