2017-01-20 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2 pod budowę garażu przy ul. Teatralnej w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2 pod budowę garażu o konstrukcji blaszanej na działce gruntu nr geod. 623 poł. w Węgorzewie przy ul. Teatralnej.

 • Oznaczenie nieruchomości – obręb 01 m. Węgorzewo, ul. Teatralna.
 • Nr geod. działki – 623.
 • Powierzchnia terenu pod garaż – 20 m2.
 • Opis przedmiotu dzierżawy – teren pod budowę garażu o konstrukcji blaszanej o powierzchni 20 m2, na działce gruntu oznaczonej nr geod. 623.
 • Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym wynosi – 116,60 złotych netto.
 • Wysokość wadium – 20,00 złotych.
 • Postąpienie min. 1 % ceny wywoławczej, tj. nie mniej niż – 1,00 złoty.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie – pokój nr 14.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 17 lutego 2017 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 ) lub wpłacone na konto Urzędu: PKO BP S.A. w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 17 lutego 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 3. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 4. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana  jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 5. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast przepada w przypadku uchylenia się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawnej w wyznaczonym terminie przez tut. Urząd. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia przetargu, po uzgodnieniu z wpłacającym.
 6. Okres dzierżawy ustala się na 3 lata od daty zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego podana jest w stosunku rocznym, która została ustalona na podstawie cennika stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 140/2016 z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia cennika do naliczania czynszu dzierżawnego. Opłaty, które zobowiązany jest ponosić dzierżawca należy uiszczać do 31 marca każdego roku, płatne z góry bez odrębnego wzywania, w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub na konto.
 8. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 9. Czynsz dzierżawny począwszy od 2018 r. będzie ulegał zmianie o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS.
 10. Dzierżawca będzie zobowiązany ponosić podatek od nieruchomości za teren dzierżawy.
 11. Teren znajduje się w granicach układu urbanistycznego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków.
 12. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Śródmieście, przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW.27). Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarcza i garażowa, zieleń urządzona, komunikacja wewnętrzna.
 13. Teren będący przedmiotem dzierżawy powinien być zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
  Przed rozpoczęciem budowy dzierżawca będzie zobowiązany do wyrównania terenu, wycięcia krzaków i usunięcia karp, na własny koszt.
 14. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie uzyskać zgodę na zabudowę terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa garażu obciążają w całości dzierżawcę.
 15. Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie – pokój 14 i 18 lub pod nr tel. 87-427-54-14.
 16. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.

Opublikowano: 20 stycznia 2017 11:21

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 389

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl