2017-02-17 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr geod. 954/1, położonej w Węgorzewie przy ul. J. I. Kraszewskiego (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr geod. 954/1, położonej w Węgorzewie przy ul. J. I. Kraszewskiego (pierwszy przetarg odbył się dnia 29.09.2016r.).

 

Położenie                                Węgorzewo, ul. J. I. Kraszewskiego

Nr geod. działki                     954/1

Powierzchnia działki              0,2291ha

Nr księgi wieczystej               OL2G/00009567/7

Opis nieruchomości                Niezabudowana działka gruntu o regularnym kształcie, położona
w centrum miasta, bezpośrednio przy zbiegu ulic Kraszewskiego i Szpitalnej, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektryczna, podziemna linia telekomunikacyjna i sieć gazowa. Na terenie działki znajduje się podziemne przyłącze wodociągowe i telekomunikacyjne, do nieistniejącego już budynku oraz mogą znajdować się fundamenty porozbiórkowe.

Cena wywoławcza netto        240.000,00zł

Wysokość wadium                   45.000,00zł

Postąpienie minimum               2.400,00zł

 

Warunki przetargu:

 

 1. Przetarg odbędzie się dnia 22.03.2017r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, pokój nr 19.

 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 17.03.2017r. w kasie Urzędu Miejskiego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400) lub wpłacone na konto Urzędu: PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób aby do dnia 17.03.2017r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu.

 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu
  i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo.

 4. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WĘGORZEWO-ŚRÓDMIEŚCIE” uchwalonego uchwałą Nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2011r., wyżej wymieniona działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej (symbol MU.43). Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa i usługowa (usługi nieuciążliwe). Przeznaczenie uzupełniające: parkingi, zieleń urządzona. Teren elementarny MU.43 znajduje się w granicach układu urbanistycznego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków, w stosunku do którego obowiązują zasady zawarte w §7 ust. 3 ustaleń wymienionego planu (tekst uchwały dostępny jest na portalu www.prawomiejscowe.pl) oraz zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a nadto leży na obszarze objętym „Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Węgorzewa na lata 2014-2020” uchwalonym przez Radę Miejską w Węgorzewie uchwałą nr XXIX/240/2016 z dnia 29.12.2016r. Uchwała ta, nie przewiduje dla Gminy Węgorzewo prawa pierwokupu nieruchomości, wynikającego
  z art. 109 ust. 4a ustawy o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2016r. poz. 2147). Według ewidencji gruntów teren oznaczony jest jako użytek B.

 5. W związku z usytuowaniem na działce sieci wymienionych w opisie nieruchomości, nabywca, w umowie sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda
  i nie będzie żądać w przyszłości od sprzedającego bądź od gestorów sieci ich usunięcia. Ponadto nabywca zobowiąże się do ustanowienia na rzecz gestorów sieci nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu przez nieruchomość istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji sieci i usuwania awarii, w przypadku zgłoszenia przez gestora sieci takiego żądania.

 6. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania wybudowanego obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejących sieci przesyłowych nabywca wykona własnym staraniem, na własny koszt, w porozumieniu z właścicielami sieci.

 7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 9. Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 710 ze zm.), do wylicytowanej ceny sprzedaży powyższej działki dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 10. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

 11. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego jej wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

 12. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte
  w ustawie z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.).

 13. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 lub 18 telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.

 14. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Opublikowano: 17 lutego 2017 15:35

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 387

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl