2017-02-17 Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 20 i budynku nr 20 A przy ul. gen. Józefa Bema w Węgorzewie na dzierżawę terenu pod dwa budynki gospodarczych

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 20 i budynku nr 20 A przy ul. gen. Józefa Bema w Węgorzewie na dzierżawę terenu pod dwa budynki gospodarczych, na działce gruntu nr geod. 723/6, poł. w Węgorzewie przy ul. gen. Józefa Bema, o powierzchni 20 m2 każda działka.

 • Oznaczenie nieruchomości – obręb 02, m. Węgorzewo, ul. gen. Józefa Bema.
 • Nr geod. działki – 723/6.
 • Pow. jednaj działki pod budynkiem – 20 m2.
 • Opis przedmiotu dzierżawy – dwie działki pod budowę budynków gospodarczych o powierzchni 20 m2 każda, na działce oznaczonej nr geod. 723/6, obręb 02.
 • Opis budynku – budynek gospodarczy z blachy trapezowej ocynkowanej, o wymiarach 3 m x 6 m i wysokości 2,15 m z przodu budynku, ze spadkiem wody opadowej z tyłu budynku, wysokość tyłu budynku – 1,90 m.
 • Cena wywoławcza czynszu jednej działki w stosunku rocznym wynosi – 116,60 złotych netto.
 • Wysokość wadium – 20,00 złotych za każdą działkę.
 • Postąpienie min. 1 % ceny wywoławczej, tj. nie mniej niż – 1,00 złotych.

 

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się 21 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie w sali narad (II piętro).
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 17 marca 2017 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (kasa czynna w godz. 8:00 - 14:00) lub wpłacone na konto Urzędu: PKO BP S.A. w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 17 marca 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 3. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 4. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 5. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast przepada w przypadku uchylenia się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawnej w wyznaczonym terminie przez tut. Urząd. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia przetargu, po uzgodnieniu z wpłacającym.
 6. Okres dzierżawy ustala się na 3 lata od daty zawarcia umowy.
 7. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego podana jest w stosunku rocznym, która została ustalona na podstawie cennika stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 140/2016 z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia cennika do naliczania czynszu dzierżawnego. Opłaty, które zobowiązany jest ponosić dzierżawca należy uiszczać do 31 marca każdego roku, płatne z góry bez odrębnego wzywania, w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub na konto.
 8. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 9. Czynsz dzierżawny począwszy od 2018 r. będzie ulegał zmianie o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS.
 10. Dzierżawca będzie zobowiązany ponosić podatek od nieruchomości.
 11. Teren będący przedmiotem dzierżawy powinien być zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
 12. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie uzyskać pozwolenie na zabudowę terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa budynku gospodarczego obciążają w całości dzierżawcę.
 13. Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie – pokój 14 i 18 lub pod nr tel. 87-427-54-14.
 14. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Opublikowano: 17 lutego 2017 15:41

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 340

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl