2017-03-01 Przebudowa drogi w Maćkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo, krajowy numer identyfikacyjny 79067130800000, ul. ul. Zamkowa  3, 11600   Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 275 400, e-mail inwestycje@wegorzewo.pl, faks 874 275 401.
Adres strony internetowej (URL): www.wegorzewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.wegorzewo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.wegorzewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1020), osobiście lub za pośrednictwem posłańców.
Adres:
Urząd Miejski w Węgorzewie, 11 - 600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w Maćkach.
Numer referencyjny: IPP.271.3.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Maćki, na drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na odcinku od zjazdu z drogi krajowej nr 63 do końca zabudowań, a także budowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia korpusu drogowego. Długość przebudowywanej drogi wynosi około 0,257 km. Zakres rzeczowy: Zakres robót związanych z przebudową drogi obejmuje: 1. Wytyczenie w terenie trasy i punktów wysokościowych, 2. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 86 cm o powierzchni około 1359,17 m2, 3. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem – grub. podbudowy po zagęszczeniu 30 cm na jezdni o powierzchni około 1359,17 m2, 4. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego niewysadzinowego o CBR ≥ 20% o grubości 25 cm na jezdni o powierzchni około 1359,17 m2, 5. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego cementem o grubości 18 cm na jezdni o powierzchni około 1359,17 m2, 6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm na jezdni o pow. ok. 1359,17 m2, 7. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w kolorze szarym na powierzchni około 1359,17 m2, 8. Wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubości 15 cm na zjazdach indywidualnych o powierzchni około 342,51 m2, 9. Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie o grubości 25cm na zjazdach indywidualnych o powierzchni około 342,51 m2, 10. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm na zjazdach indywidualnych o powierzchni około 342,51 m2, 11. Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w kolorze czerwonym o powierzchni około 342,51 m2, 12. Wykonanie ławy pod krawężniki betonowej z oporem około 25,152 m3, 13. Montaż krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej na długości około 347,20 m, 14. Montaż krawężników betonowych o wym. 15x30 cm ułożone na płask na podsypce piaskowej na długości około 20,00 m, 15. Montaż krawężników betonowych najazdowych na podsypce piaskowej na dł. ok. 156,00 m, 16. Montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ograniczających zjazdy na długości około 312,00 m2, 17. Wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni rewizyjnych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych lub hydrantowych oraz telefonicznych umieszczonych w jezdni i chodniku w ilości około 28 szt., 18. Ustawienie znaków pionowych – 4 szt. 19. Wykonanie trawników parkowych siewem na obszarze około 0,20 ha, 20. Wykonanie przepustów z rur karbowanych na długości około 47,00 m, 21. Wykonanie wykopów pod sieć kanalizacji deszczowej o objętości około 1401,13 m3, 22. Wykonanie kanałów z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr.zewn. 315mm o dł. ok.363,50 m, 23. Wykonanie kanałów z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr.zewn. 160mm o dł. ok. 59,00 m, 24. Montaż studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych klasy C35/45 wodoszczelności W8, mrozoodporności F150 na uszczelkę śr.1000mm z płytą nadstudzienną 1440/600mm,z włazem żeliwno-bet. typu ciężkiego w gotowym wykopie o głębokości średniej 3m w ilości 14 szt., 25. Montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr.500 mm z osadnikiem gł. 1m z pierścieniem odciążającym PO 1000/650, płytą żelbetową PPO 1000/500 i kratą klasy C250kN w ilości 22 szt., 26. Wykonanie podsypki i obsypki z piasku rurociągów kanalizacji deszczowej na dł. ok.363,50 m, 27. Zasypywanie wykopów pospółką (h=1m) spycharkami z zagęszczeniem warstwami o objętości około 436,20 m3, 28. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III z zagęszczeniem warstwami o objętości około 926,93 m3, 29. Montaż separatora substancji ropopochodnych o przepływie 30l/s i średnicy wewnętrznej rur przyłączanych 300 mm, 30. Montaż studni rewizyjnej dn 1800 z osadnikiem 0,5 m zlokalizowanej przed separatorem, 31. Oczyszczenie i wyprofilowanie otwartego rowu melioracyjnego, do którego odprowadzane będą wody opadowe na długości 30 m, 32. Wykonanie próby szczelności wykonanych kanałów rurowych, 33. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. UWAGA !. Zamawiający odstępuje od wykonania następujących elementów i robót określonych w dokumentacji projektowej: • budowy części jezdni oznaczonej w dokumentacji jako „ODCINEK B” od km 0+005,00 do km 0+045,57, • budowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 63 usytuowanego w pasie drogi krajowej wraz z przepustem, • budowy zatoki autobusowej usytuowanej w pasie drogi krajowej nr 63 wraz z przepustem i peronem na wiatę przystankową, • budowy wszystkich chodników, . wymiany istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową w oparciu o Projekt Budowlany, (zał. Nr 1), STWiOR (zał. nr 2 do SIWZ), Przedmiar robót ( zał. Nr 3). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : Załącznik Nr 1 do SIWZ - Projekt Budowlany Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót ( materiał pomocniczy)

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45231100-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienie polegałoby na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i jest zgodne z jego przedmiotem w oparciu o Projekt Budowlany.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 150

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. min. 1 robota w zakresie budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wykonaniem rurociągów do odprowadzania ścieków co najmniej o wartości szacunkowej 300 000,00 PLN brutto, i wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dowody. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie budowy dróg. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kserokopię uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Oświadczenie Wykonawcy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Za aktualne Zamawiający uzna zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące. 2. Aktualne zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Za aktualne Zamawiający uzna zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2.Dokument potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dowody.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.800,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Okres gwarancji jakości 20.00
Termin realizacji zamówienia 20.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Opisane szczegółowo w SIWZ - Rozdział 4 Projekt umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/03/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Opublikowano: 01 marca 2017 15:00

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty [238.74 KB]

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 20.03.2017 roku [173.13 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [648.62 KB]

Załącznik nr 1 [16.58 MB]

Załącznik nr 2 "Specyfikacje techniczne" [786.47 KB]

Załącznik nr 3 "Przedmiar robót" [138.63 KB]

Wyświetleń: 408

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl