2017-03-21 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu przy ul. Targowej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo.

 • Położenie: Węgorzewo, ul. Targowa, obręb. geod. 0001.
 • Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, o wydłużonym kształcie, poł. przy ul. Targowej. We fragmentach terenu działki przebiega sieć elektryczna średniego napięcia oraz usytuowane są 3 fragmenty sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto, od strony południowo-wschodniej, wzdłuż ul. Targowej, przez teren przedmiotowej działki przebiega ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej ( dz. nr ewid. 508 ).
 • Nr geod.: 342/11
 • Pow. działki (w ha): 0,0507 ha
 • Nr kw: OL2G/00009372/3,
 • Cena wywoławcza(netto): 31.000,-zł
 • Wysokość wadium: 6.000,-zł
 • Wysokość postąpienia minimum: 310,- zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, w pokoju nr 19.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 20 kwietnia 2017 r. w kasie Urzędu Miejskiego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00) lub wpłacone na konto Urzędu: PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób aby do dnia 20 kwietnia 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo.
 4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „WĘGORZEWO-ŚRÓDMIEŚCIE” – Uchwała Nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2011 r. przedmiotowy teren znajduje się w obrębie konturu o symbolu U.05, o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa usługowa ( usługi nieuciążliwe ) i przeznaczeniu uzupełniającym – obiekty administracyjne i biurowe, budynki obsługi, komunikacja wewnętrzna, parkingi. Teren działki położony jest poza nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną dla konturu o symbolu U.05. Biorąc pod uwagę położenie w stosunku do struktury własności terenów położonych w obrębie konturu U.05, obsługę komunikacyjną przedmiotowej nieruchomości należy realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.06 – ul. Zamkowa. Ponadto teren zbywanej działki leży na obszarze objętym „Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Węgorzewa na lata 2014-2020” uchwalonym przez Radę Miejską w Węgorzewie uchwałą nr XXIX/240/2016 z dnia 29.12.2016r. Uchwała ta, nie przewiduje dla Gminy Węgorzewo prawa pierwokupu nieruchomości, wynikającego z art. 109 ust. 4a ustawy o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2016r. poz. 2147). Według ewidencji gruntów teren oznaczony jest jako użytek Bi.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 6. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do wyznaczonego terminu zawarcia umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem pokrywa nabywca.
 7. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), do wylicytowanej ceny sprzedaży powyższych działek dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
 9. W protokole z przetargu nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z przebiegiem granic zbywanej działki i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Termin przedstawienia punktów geodezyjnych działki należy ustalić w Wydziale Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, pokój nr 19 lub 18 telefon
  87-427-54-19 lub 87-427-54-18.
 10. Ewentualnego przeniesienia ogrodzenia sąsiedniej działki nr ewid. 508, znajdującego się w momencie sprzedaży na terenie zbywanej działki nr ewid. 342/11, nabywca dokona we własnym zakresie, w porozumieniu z właścicielem ogrodzenia tj właścicielem działki nr ewid. 508.
 11. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.).
 12. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 lub 18 telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.
 13. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Opublikowano: 21 marca 2017 15:34

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 313

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl