2017-06-02 Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128010 N w miejscowości Janówko

                                      BZP nr  523732-N-2017 z dnia 02.06.2017

 

Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.5.7.2017 r.

 

Węgorzewo:Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128010 N w miejscowości Janówko.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .    Nie.

Nazwa projektu lub programu :  Nie dotyczy.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych .     Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający .   Nie.

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie.

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.   Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  Informacje dodatkowe: Nie.

 

I. 1) NAZWA I ADRESGmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11 – 600 Węgorzewo,

      woj. warmińsko – mazurskie, tel. 87 427 54 00, faks: 87 427 54 01, adres strony internetowej

      zamawiającego: www.wegorzewo.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny:  Administracja Samorządowa.

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

       Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

       postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

       innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

       przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

       odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

       zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

       pozostałych zamawiających): Nie.

 

I. 4) KOMUNIKACJA:   

        Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów  

         zamówienia można uzyskać pod adresem (URL).   Tak .   www.wegorzewo.pl

        Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

        zamówienia .  Tak.   www.wegorzewo.pl ,       http://bip.wegorzewo.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie.   adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Tak.

 

Inny sposób:   Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1020), osobiście lub za pośrednictwem posłańców.

Pod adres: Urząd Miejski w Węgorzewie, 11 - 600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne .  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana nawierzchni drogi gminnej   

        nr 128010 N w miejscowości Janówko. Numer referencyjny: IPP. 271. 5. 6. 2017r.
     Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny.  Nie.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

II.3) Zamówienie podzielone jest na części:   Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót     

         budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

     innowacyjnego-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 128010 N w miejscowości Węgorzewo i Janówko z betonu asfaltowego : warstwa wiążąca AC 16 W grubości 4 cm, warstwa ścieralna AC 11 S grubości 4 cm, o długości 793,00 m i szerokości 5,00 m (powierzchnia 3 965,00 m2). Działki gruntu objęte inwestycją 182/40 i 182/21 obręb 1 - Węgorzewo oraz nr 73 obręb 7 – Janówko.

 

Zakres rzeczowy: Zakres robót związanych z przebudową drogi obejmuje:

 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym o dł. około 0,793 km,

 2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o powierzchni około 3 965,00 m2,

 3. Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm na powierzchni około 3 965,00 m2,

 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca AC 16 W) na powierzchni około 3 965,00 m2,

 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna AC 11 S) na powierzchni około 3 965,00 m2,

 6. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej drogi z zaznaczeniem kilometrażu oraz działek ewidencyjnych.

       Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową w oparciu o mapkę kolalizacyjną,

         (zał. Nr 1), STWiOR (zał. nr 2 do SIWZ), Przedmiar robót ( zał. Nr 3).

       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki :

           Załącznik Nr 1 do SIWZ  -   Mapka lokalizacyjna inwestycji                                                             

           Załącznik Nr 2 do SIWZ   -  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

           Załącznik Nr 3 do SIWZ   -  Przedmiar robót ( materiał pomocniczy)

II.5) Główny kod CPV: 45233120 - 6 Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:  Wartość bez VAT:    Waluta:

 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp   Tak.  

Zamówienie polegałoby na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu

podstawowym i jest zgodne z jego przedmiotem.

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: do 20 sierpnia 2017 r.

 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III:  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile      wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy potwierdzą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.    Informacje dodatkowe.

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. min. 1 robota  w zakresie budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych co najmniej o wartości szacunkowej 300 000,00 PLN brutto, i wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dowody.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie budowy dróg. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kserokopię uprawnień.
Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  Nie.
Informacje dodatkowe:   Oświadczenie wykonawcy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2)Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp.Tak.
           Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa

           wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

          POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

           UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji . Tak.

 

III.4)  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

            W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

            OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  

          W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

          OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP. Tak.

  

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 2. Dokument potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:/.
Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  W

          POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

          OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.25 UST.1 PKT 2 USTAWY PZP. Nie dotyczy.

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

           Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dowody.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   tak,  Informacja na temat wadium.
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy:

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienianie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:    nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) . nie dotyczy.

Liczba wykonawców.  Przewidywana minimalna liczba wykonawców .

Maksymalna liczba wykonawców .  Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   Informacje dodatkowe:  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna.  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) :  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60 %

                   Okres gwarancji jakości

 40  %

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony).   tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy).

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe.  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:      Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna .   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.    Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej.     Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych.   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej.   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:     Tak .
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Opisane szczegółowo w SIWZ.

 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym.


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   21/06/2017 godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Nie .
Wskazać powody:   Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:    nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.    nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Termin dostarczenia ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych  02.06.2017 r. 

Opublikowano: 02 czerwca 2017 14:13

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty [191.07 KB]

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 21.06.2017 roku [171.69 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [646.41 KB]

Załącznik nr 1 "Mapa" [2.21 MB]

Załącznik nr 2 "Specyfikacje techniczne" [13.64 MB]

Załącznik nr 3 "Przedmiar robót" [18.05 KB]

Wyświetleń: 170

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl