2017-09-12 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny we wsi Sztynort Mały gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji:

 • gm. Węgorzewo, obr. geod. Pniewo, lokal nr 1 poł. we wsi Sztynort Mały 4

Numery ewidencyjne i powierzchnie działek oraz nr ksiąg wieczystych:

 • 1/12 część w działce nr 15/64 o powierzchni całkowitej 380 m2 – kw nr OL2G/00011292/5,
 • 1/30 część w działce nr 15/66 o pow. całkowitej 278 m2 – kw nr OL2G/00011295/6,
 • 1/40 część w dz. nr 15/60 o pow. całkowitej 18163 m2 – kw nr OL2G/00011288/4

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny o pow. 44,33m2 ( dwa pokoje, kuchnia, składzik i pomieszczenie na łazienkę ), poł. na parterze, wraz z udziałem 1/12 części w elementach wspólnych budynku mieszkalnego i takim samym udziałem w działce gruntu nr geod. 15/64, udziałem 1/30 części we własności działki gruntu nr geod. 15/66 zabudowanej budynkiem gospodarczym w ramach którego nabywca będzie korzystał z jednego boksu oraz udziałem 1/40 części we własności działki gruntu nr geod. 15/60 stanowiącej teren wspólnego podwórka. Lokal do kapitalnego remontu.

Cena wywoławcza: 26.832,- zł, w tym:

za lokal – 23.451,- zł

za grunty – 3.381,-zł

Wysokość wadium: 4.000,- zł

Postąpienie ( minimum ): 270,- zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, pokój nr 19.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 12 października 2017 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 ) lub na konto Urzędu PKO BP S.A w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób aby do dnia 12 października 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu. Dowód wniesienia wadium na daną nieruchomość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do wyznaczonego terminu zawarcia umowy notarialnej.
 6. Na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 i art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) sprzedaż lokalu wraz z przynależnym udziałem w gruncie zwolniona jest z podatku VAT.
 7. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem pokrywa nabywca.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Tereny wymienionych działek nie są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów stanowią użytek „B” - tereny mieszkaniowe.
 10. Z uwagi na fakt, iż lokal wymaga kapitalnego remontu Gmina Węgorzewo nie sporządzała i nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej zbywanego lokalu.
 11. Lokal wolny jest od długów i obciążeń. W lokalu nie są zameldowane żadne osoby.
 12. Dalszy zarząd wspólną nieruchomością zostanie uregulowany na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.).
 13. Nabywca będzie ponosił wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Będzie zobowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Na żądanie nabywca lokalu będzie zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć będzie to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia usterki w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
 14. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem lokalu. Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że stan lokalu jest mu znany, że jest świadomy, iż lokal wymaga kapitalnego remontu oraz co do stanu lokalu nie wnosi obecnie ani w przyszłości nie będzie wnosić żadnych roszczeń wobec sprzedającego. Wydanie lokalu nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
 15. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z administratorem gminnych zasobów mieszkaniowych, którym jest: Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie ul. B Chrobrego 4, tel. kontaktowy: 87-427-59-35.
 16. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.).
 17. Informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa w Węgorzewie, pokój nr 19 lub 14, telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-14.
 18. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Opublikowano: 12 września 2017 09:58

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 221

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl