Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie i budżet 2018 pod głosowanie. Zapraszamy wyjątkowo w piątek, 22 grudnia

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszamy na XLII sesję Rady Miejskiej w Węgorzewie. By na święta wygospodarować chwilę wytchnienia, tym razem radni postanowili spotkać się przed Wigilią, 22 grudnia (wyjątkowo w piątek). Początek spotkania: godz. 12.00.

W porządku obrad m.in. przyjęcie budżetu gminy Węgorzewo na 2018 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2018-2023 oraz rocznego planu pracy rady. Młodzieżowa Rada Miejska w Węgorzewie podsumuje działalność.

Przypominamy, że sala konferencyjna urzędu miejskiego (Zamkowa 3 w Węgorzewie) otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych przebiegiem posiedzenia.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokółu z sesji rady nr XLI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

4. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.

5. Informacja burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zapytania sołtysów i przewodniczących samorządu.

9. Informacja o pracy stałych komisji rady.

10. Powzięcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2018-2023.

 

11. Przyjęcie budżetu gminy Węgorzewo na 2018 rok – powzięcie uchwały.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b) odczytanie opinii przedstawionej przez przewodniczącego komisji gospodarczej w sprawie projektu budżetu,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

d) przedstawienie stanowiska burmistrza Węgorzewa w sprawie opinii i wniosków komisji oraz zmian w projekcie uchwały budżetowej wynikających z wniosków i autopoprawek burmistrza,

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

12. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Węgorzewie na 2018 rok.

13. Ocena realizacji wniosków zgłaszanych na posiedzeniach komisji stałych i sesjach rady.

14. Informacja na temat działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Węgorzewie.

 

15. Powzięcie uchwał w sprawie:

a) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stawiska dla terenu o powierzchni około 1,5 ha, obręb Łabapa,

c) ustalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Węgorzewo w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.,

d) ustalenia dopłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągów wiejskich gminy Węgorzewo w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.,

e) uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na 2018 r.,

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2017-2020,

g) zmian w budżecie gminy Węgorzewo na 2017 rok.

 

15. Sprawy różne i informacje.

 

(as/BP)
Fot. Anna Styrańczak (BP/UM)

Opublikowano: 18 grudnia 2017 17:55

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

XLII sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie - porządek [600.68 KB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 545

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl