podstrefa_wegorzewojpg [744x455]

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzewie z 28 maja 2014 r., granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostały objęte działki nr: 450/4, 451/8, 451/10, 451/11, 451/12, 451/14, 451/10 (obręb geodezyjny Węgorzewa 01), w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę produkcyjną i usługową.

Łączna powierzchnia działek wynosi 5,1873 ha. Procedura tworzenia w Węgorzewie W-MSEE już dobiegła końca.

Teren położony jest w zachodniej części miasta Węgorzewa, w przeważającym sąsiedztwie istniejącej lub planowanej zabudowy usługowej i produkcyjno-usługowej oraz częściowo w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej (fragment wschodniej granicy działki nr 451/8) oraz przewidzianej do realizacji, zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-zachód, zabudową mieszkaniową jednorodzinną (sąsiedztwo poprzez ulicę: północna i część płn.-zach. granicy działki nr ewid. działki nr 450/4 i płn.-zach. granica działki nr ewid. 451/10 ).

Teren działek nr ewid. 451/14, 451/20, 451/11, 451/12 oraz część terenu działki nr ewid. 451/10 jest obniżony w stosunku do poziomu przyległych ulic. Ogólnie wnioskowany teren jest terenem podmokłym. Na terenie działek nr ewid. 451/10, 451/11 i 451/12 i 451/8 usytuowana jest sieć kanalizacji deszczowej. Z uwagi na złożone warunki wodno-gruntowe, zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na działkach nr ewid. 451/14 i 451/20, przed realizacją inwestycji należy wykonać badania geotechniczne gruntu.

Każda z wymienionych działek posiada urządzone zjazdy i dostęp do nowo wybudowanych, utwardzonych dróg publicznych.

Odległość działek od drogi wojewódzkiej nr 650 zawiera się w przedziale od 300 m do 550 m i od drogi krajowej nr 63 w przedziale od ok. 1550 m do 1800 m.

  • Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna:

Do granic działek nr ewid. 451/10, nr ewid. 451/11, nr ewid. 451/12, nr ewid. 451/14, nr ewid. 451/20 i nr ewid. 451/8, doprowadzone są przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacji sanitarnej, podłączone aktualnie czynnych sieci, obsługiwanych przez spółkę komunalną. Do granic działki nr ewid. 450/4 doprowadzone jest przyłącze wodociągowe podłączone do czynnej sieci wodociągowej, obsługiwanej przez spółkę komunalną oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej, połączone z istniejącym odcinkiem sieci w pasie drogowym. Ten odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przygotowany jest do włączenia do projektowanej siecią kanalizacji, która jest ujęta w planach inwestycyjnych Gminy Węgorzewo na lata 2015-2019.

  • Energia elektryczna:

Do granic działek nie są doprowadzone przyłącza elektryczne. Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości wg uzgodnień z dysponentem sieci. Przez teren działek nr ewid. 451/8, nr ewid. 450/4 i nr 451/11 przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia, wraz ze słupami poł. na działkach nr 451/8 i nr 450/4. Linia przewidziana jest do przebudowy i zasilania kablem podziemnym.

  • Gaz:

W obrębie działek brak sieci gazowej. Najbliższa sieć gazowa niskiego ciśnienia znajduje się w odległości ok. 400 m od granicy działki nr ewid. 451/12. Dostawa gazu wg uzgodnień z dysponentem sieci.

 

Więcej o Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Węgorzewie: http://wegorzewo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/107335/inwestuj_i_rozwijaj_firme_na_preferencyjnych_warunkach_warminsko

Kontakt w sprawach związanych z W-MSSE w Węgorzewie: (tel.) 87 427 54 18jacek.rutkowski@um.wegorzewo.pl, Wydział Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa − parter, pok. 18, (naczelnik: Jacek Rutkowski)

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl