Mieszkańcu powiatu węgorzewskiego, potrzebujesz pomocy prawnej? Tu uzyskasz ją nieodpłatnie:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

ul. Bema 16A, pok. nr 7

poniedziałek: 9.00-13.00 (adwokat / radca prawny)
wtorek: 12.00-16.00 (adwokat / radca prawny)
środa: 9.00-13.00 (adwokat / radca prawny); 13.00-17.00 (organizacja pozarządowa*)
czwartek: 8.00-12.00 (organizacja pozarządowa); 12.00-16.00 (adwokat / radca prawny)
piątek: 9.00-13.00 (adwokat / radca prawny); 13.00-17.00 (organizacja pozarządowa)

* Organizacja pozarządowa: Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, pomoc świadczona jest przez radcę prawnego. Strona fundacji: http://fundacja.togatus.pl/ 


Urząd Gminy w Budrach

al. Wojska Polskiego 18, pok. nr 5

poniedziałek: 9.00-13.00 (organizacja pozarządowa)


Urząd Gminy w Pozezdrzu

ul. 1 Maja 1 a, pok. nr 1

wtorek: 8.00-12.00 (organizacja pozarządowa)

 

Zasady udzielania pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lubwskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lubudzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lubsporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)
 • która nie ukończyła 26 lat
 • która ukończyła 65 lat
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
 • która jest w ciąży

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
 • przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby uprawnionej w wieku do 26 lat. lub powyżej 65.)
 • złożenie oświadczenia, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

 

Mieszkańcy powiatu są obsługiwani
w każdym z punktów,
bez względu na miejsce zamieszkania

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl