funduszepng [800x194]
O programie

J@ w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, mogące występować samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Z pozyskanych w ramach grantów funduszy Grantobiorca organizuje, ze wsparciem merytorycznym Fundacji Legalna Kultura, szkolenia dla mieszkańców gminy. Grantobiorca ma możliwość zakupu sprzętu komputerowego oraz dostosowania sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Cele programu

Celem Programu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenia kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych. Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:

  • umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,
  • wiedzy w obszarach tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

 

Wysokość grantów

Wysokość grantu musi mieścić się przedziale: 15.000-150.000 złotych. Koszt szkolenia 1 uczestnika w ramach 1 modułu wynosi maksymalnie 560 zł. Wysokość grantu, o który może wystąpić gmina jest iloczynem zadeklarowanej liczby uczestników szkoleń i kwoty 560 zł. Pomoc finansowa na realizację grantu przyznawana jest do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że nie Grantobiorca nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego

 

Koszty kwalifikowane

Wydatki na sprzęt komputerowy – do 40% kwoty grantu. Wydatki na wynagrodzenia Instruktorów – do 40% kwoty grantu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. Wydatki na organizację szkoleń: catering, materiały, wynajem sali itp. – do 20% kwoty grantu. Wydatki na promocję – do 20% kwoty grantu (druk materiałów promocyjnych i informacyjnych, spoty reklamowe, mailing, usługi grafika). Wydatki na administrację i zarządzanie projektem – do 20% kwoty grantu obsługa administracyjna, kadrowa, prawna, księgowa projektu, koszty mediów, w tym elektryczność, woda, gaz, opłaty za telefon i internet, usługi bankowe itp.

 

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych)

Operator Programu: Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym

 

Bieżące informacje związane z realizacją programu
na stronie gminy Węgorzewo w aktualnościach


Filmy, materiały promocyjne:

(link 1)    (link 2)    (link 3)

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl