Informacja o tworzeniu tzw. „rezerwowych list kadrowych” w związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo!

W związku z niepokojącym wzrostem zachorowań na Covid-19 wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej, a tym samym pojawienie się problemów kadrowych w placówkach z potwierdzonymi wynikami zakażeń, Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwrócił się do jednostek samorządu terytorialnego o tworzenie tzw. „rezerwowych list kadrowych” uwzględniających uwarunkowania lokalne i możliwości personalne, składających się, cyt. „z osób, które gotowe są w odpowiedzialny sposób nieść rzeczywistą pomoc drugiej osobie, zdając sobie sprawę z warunków działania takich placówek”. Zgodnie z zawartą w piśmie rekomendacją, lista taka w szczególności powinna obejmować wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej, a także pracowników instytucji, których działalność została zawieszona.
Należy dodać, że przygotowanie takich wykazów ukierunkowane jest na przyśpieszenie i efektywne wykorzystanie przysługujących wojewodom uprawnień w zakresie oddelegowania do pracy na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Osoby zainteresowane, proszone są o przekazanie swojego zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: gczk@um.wegorzewo.pl

Burmistrz Węgorzewa

 

Klauzula informacyjna:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie jest: Burmistrz Węgorzewa, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia wykazu osób zainteresowanych niesieniem pomocy na rzecz domów pomocy społecznej w zakresie dotyczącym realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane:
a) przez okres niezbędny do sporządzenia wykazu,
b) w opracowanym wykazie, do czasu zakończenia działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19,
c) do czasu odwołania zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Dane osobowe będą udostępniane Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w celu podjęcia współpracy z w zakresie dotyczącym realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19. Dane osobowe mogą być ujawniane również podmiotom uprawnionym do żądania danych, co musi znajdować umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadania, tj. sporządzenia wykazu osób zainteresowanych niesieniem pomocy na rzecz domów pomocy społecznej w zakresie dotyczącym realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19.

Opublikowano: 30 października 2020 13:27

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 821

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl