2017-03-28 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo z przeznaczeniem na cele rolne

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 90/3 o powierzchni całkowitej 2,08 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne.

 • Klasy użytków rolnych – Ps III – 0,28 ha; Ps IV – 0,71 ha; Ps V – 0,33 ha; W – 0,08 ha; N – 0,68 ha.
 • Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym wynosi – 268,69 złotych (4,391 q pszenicy).
 • Wysokość wadium – 53,00 złotych.
 • Postąpienie – 3,00 złote.

 

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie – pokój nr 14.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 05 maja 2017 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (kasa czynna w godz. 8:00 - 14:00) lub na konto urzędu PKO BP S.A. O/PISZ 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 05 maja 2017roku środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 3. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 4. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 5. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast przepada w przypadku uchylenia się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawnej w wyznaczonym terminie przez tut. Urząd. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia przetargu, po uzgodnieniu z wpłacającym.
 6. Okres dzierżawy ustala się na 3 lata od daty zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego podana jest w stosunku rocznym, ustalona na podstawie cennika stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 140/2016 z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia cennika do naliczania czynszu dzierżawnego.
 8. Czynsz dzierżawny będzie płatny do 31 marca każdego roku, z góry bez odrębnego wzywania, w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub na konto Urzędu PKO BP S.A. O/PISZ 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350. Za 2017 rok czynsz dzierżawny będzie płatny do 16 czerwca 2017 roku.
 9. Czynsz dzierżawny począwszy od 2018 r. będzie ulegał zmianie o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS.
 10. Teren będący przedmiotem dzierżawy powinien być zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Dzierżawca zobowiązany będzie:
  - ponosić koszty podatku rolnego,
  - w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania prac melioracyjnych, przeprowadzić je we własnym zakresie i na własny koszt, bez żądanie zwrotu poniesionych nakładów lub umorzenia czynszu dzierżawnego.
 12. Wznowienie granic działki, w wypadku zaistnienia takiej potrzeby, spoczywa na dzierżawcy.
 13. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie –
  pokój 14 lub pod nr tel. 0-87-427-54-14.
 14. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Opublikowano: 28 marca 2017 14:11

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 382

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl