2018-03-30 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zesłańców Sybiru

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zesłańców Sybiru

 

Nieruchomość nr 1:

 • Nr ewidencyjny: 444
 • Powierzchnia: 0,1448 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00023337/0,
 • Opis i przeznaczenie: Niezabudowana działka gruntu porośnięta roślinnością śródpolną, krzewami. Działka oznaczona jest w m.p.z.p symbolem MN.08 – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Klasyfikacja gruntu RIIIb
 • Cena wywoławcza netto: 57.100,- zł
 • Wysokość wadium: 9.000,- zł
 • Wysokość postąpienia- minimum: 580,-zł

 

Nieruchomość nr 2:

 • Nr ewidencyjny: 445
 • Powierzchnia: 0,1149 ha
 • Numer księgi wieczystej: OL2G/00009013/9,
 • Opis i przeznaczenie: Niezabudowana działka gruntu porośnięta roślinnością śródpolną, krzewami. Działka oznaczona jest w m.p.z.p symbolem MN.08 – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Klasyfikacja gruntu RIIIb, N.
 • Cena wywoławcza: 45.300,- zł
 • Wysokość wadium: 9.000,- zł
 • Wysokość postąpienia- minimum: 460,-zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 07 maja 2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, w pokoju nr 19.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 02 maja 2018 r. w kasie Urzędu Miejskiego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00) lub wpłacone na konto Urzędu: PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób aby do dnia 02 maja 2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo.
 4. Teren wymienionych działek objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „WĘGORZEWO-ZACHÓD” – Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 czerwca 2011 r. i przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.
 5. Z uwagi na klasyfikację gruntów przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać zgodę na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej ( organ wydający zgodę- Starostwo Powiatowe w Węgorzewie ).
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 7. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 8. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, w taki sposób aby przed jego podpisaniem można było stwierdzić wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu lub ich wpłatę w kasie Urzędu. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.
 11. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się wcześniej ze stanem nieruchomości.
 12. Ewentualne wznowienie punktów granicznych nieruchomości, nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 13. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 14. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 lub 18 telefon 87 427 54 19 lub 87 427 54 18.
 15. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Opublikowano: 30 marca 2018 12:08

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 225

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl