II sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie (19 grudnia)

 (link otworzy duże zdjęcie)

II sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie odbędzie się 19 grudnia (środa). Początek: godz. 12.00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Wręczenie przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze.

4. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Węgorzewie.

5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

6. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Węgorzewie nr LIV/2018 z 31 października 2018 r., nr LV/2018 z 16 listopada 2018 r. i nr I/2018 z 23 listopada 2018 r.

7. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej w Węgorzewie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.

8. Informacja o pracy burmistrza Węgorzewa w okresie międzysesyjnym.

9. Wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

10. Informacja na temat działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Węgorzewie.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Zapytania sołtysów i przewodniczących samorządu mieszkańców.

13. Informacja o pracy stałych komisji rady.

14. Informacja na temat współpracy gminy Węgorzewo z innymi samorządami, w tym w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach.

15. Informacja o rozstrzygnięciu konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych. Stypendia naukowe, sportowe, socjalne i zdrowotne.

16. Ocena realizacji wniosków zgłaszanych na posiedzeniach komisji stałych i sesjach rady (realizacja wniosków komisji za II półrocze 2018 roku).

17. Informacja na temat współpracy gminy Węgorzewo z innymi samorządami, w tym w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach (LGD).

18. Przyjęcie planów pracy komisji stałych rady na 2019 rok.

 

19. Powzięcie uchwał w sprawie:

 1. odwołania przedstawiciela gminy Węgorzewo w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020;
 2. wyboru przedstawiciela gminy Węgorzewo w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020;
 3. odwołania przedstawiciela gminy Węgorzewo w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk;
 4. odwołania przedstawiciela gminy w Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9);
 5. odwołania przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie;
 6. wyboru przedstawiciela gminy Węgorzewo w Mazurskim Związku Międzygminnym-Gospodarka Odpadami;
 7. wyboru przedstawiciela gminy Węgorzewo do rady społecznej SP ZOZ Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie;
 8. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Węgorzewo na 2019 rok;
 9. przejęcie przez gminę Węgorzewo zadania utrzymania zimowego części dróg powiatowych;
 10. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018;
 11. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023;
 12. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023;
 13. podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023;
 14. ustalenia dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągów wiejskich gminy Węgorzewo w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
 15. ustalenia dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Węgorzewo w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
 16. skargi zn. Or.1510.5.2018;
 17. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.;
 18. wynagrodzenia burmistrza Węgorzewa;
 19. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2018-2021;
 20. zmian w budżecie gminy Węgorzewo na rok 2018.

 

20. Sprawy różne i informacje.

 

Sesje węgorzewskiej rady miejskiej odbywają się w sali konferencyjnej urzędu miejskiego w Węgorzewie.

20 grudnia (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (ul. 3 Maja 17B) odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Węgorzewie. Porządek obrad w załączniku poniżej.

Opublikowano: 14 grudnia 2018 17:11

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Porządek sesji Rady Powiatu w Węgorzewie [205.89 KB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 462

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl